Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в бізнес-освіті» (27 березня 2015 року)

Conference Proceedings

divider2

IBELOGO_ua

Conference Proceedings

Наливайко Анатолій Петрович (Україна) Проблеми та перспективи модернізації вищої освіти в Україні. Привітальне слово до учасників конференціі Anatolii P. Nalyvaiko  (Ukraine) Problems And Prospects Of Modernization Of Higher Education In Ukraine. Greetings To The Conference Participants

divider2

Актуальні тренди онлайн-навчання
The latest trends in online learning

divider2

Francois Jacques Desjardins (Canada) EDUCATION: Beyond the Edge of What We Know / Франсуа Дежарден (Канада) Освіта: за межами відомого

Roland vanOostveen (Canada) An Introduction to Problem-based Learning Online in UOIT’s BA in Adult Education and Digital Technology / Роланд ванУствін (Канада) Проблемно-орієнтоване онлайн-навчання і цифрові технології у підготовці бакалаврів і магістрів в Університеті Онтаріо-Інституті Технологій

Ulana Plawuszczak Pidzamecky (Canada) Digitally-enabled Ukrainian language learning for the development of Ukrainian societyin an increasingly global and plurilingual context / Уляна Плавущак-Підзамецька (Канада) Навчання української мови за підтримки цифрових технологій для розвитку українського суспільства в умовах зростаючої глобалізації та багатомовності

Алакозова Поліна (Україна)  Українські освітні онлайн-платформи / Alakozova Polina (Ukraine) Ukrainian Online Platforms For Education

Гребешков Алексей (Украина) Опыт разработки коммерческих массовых курсов на платформах Udemy и Skillfeed / Grebeshkov Alex (Ukraine) Experience in the development of commercial mass exchange platforms

Гребешкова Олена (Україна) Впровадження в навчальний процес елементів дистанційного навчання із застосуванням платформи Moodle / Grebeshkova Olena (Ukraine) Implementation elements of distance learning with platform Moodle in educational process

Ільницький Денис (Україна)  Дистанційне навчання в державних університетах США: диверсифікація форм та конкуренція  /  Ilnytskyy Denys (Ukraine) Distance Education in State Universities in the USA: Diversification of Forms and Competition

Карлюка Дмитро (Україна) Особливості ціноутворення на ринку дистанційної освіти / Karlyuka Dmitro (Ukraine) Peculiarities of Pricing in the Distance Education Market

Кухаренко Володимир (Україна) Проектування курсу для змішаного навчання / Kukharenko Volodimir (Ukraine) Design course for Blended Learning

Лозовик Юрій (Україна)  Інтеграція системи моніторингу в освітню он-лайн платформу «Титани міжнародного бізнесу» / Lozovik Yurij   (Ukraine) Integration of Monitoring in Educational Online Platform «Titans of International Business»

Луньова Оксана, Скрипка Дмитро (Україна) Перевернуте навчання як одна з ключових тенденцій освітніх технологій сучасності / Lunova Oksana, Skrypka Dmytro  (Ukraine) Flipped Learning as One of the Key Trends of Modernity Educational Technology

Oberemchuk Valentyna (Ukraine) Features and Prospects of Online Education Platforms / Оберемчук Валентина (Україна) Особливості та перспективи освітніх онлайн платформ

Остапук Роман, Смелая Юлия (Украина) Онлайн обучение на платформе Вебинар.com

divider2

Компетентнісні профілі сучасного економіста та підприємця: ідентифікація, формування та підходи до оцінювання
The present-day competencies for an economist and a business person: identification, content and assessment

divider2

Банщиков Петро Гаврилович, Паздрій Віталій Ярославович (Україна) Оцінка економічних та управлінських компетентностей у випускників-магістрів: основні положення і досвід апробації Petr Banshchikov, Vitalii Pazdrii (Ukraine) Estimation Of Economic And Managerial Competence In Graduate Master: Summary And Experience Approbation

Боровик Марина (Україна) Переваги та недоліки оцінювання результатів навчання за накопичувальною бально-рейтинговою системою / Borovyk Marina (Ukraine) Advantages and Disadvantages of Assessment of Learning Outcomes for the Cumulative Score-rating System

Голіонко Наталія (Україна) ІКТ як умова формування компетенцій сучасного економіста Golionko Nataliya (Ukraine) ICT as a Condition of Formation of the Competences of the Modern Economist

Євдокимова Ніна, Котенок Дарія  (Україна) Дослідницькі компетентності в моделі підготовки економіста / Yevdokimova Nina, Kotenok Darya (Ukraine) Research Competence In Training Model Economist

Лебедєв Степан (Україна) Тренінг та посттренінгове супровід: побудова Узагальненого показника ефективності використання набутих компетентностей із застосуванням нечіткої логіки / Lebedev Stepan (Ukraine) Training And Posttraining Accompaniment: Using of Fuzzy Logic For a Construction of the Generalized Index of Efficiency of Competency

Ліва Ольга (Україна) Емпірична тріада: інновації, мотивація та соціальний капітал Liva Olga (Ukraine) Empirical Triad: Innovations, Motivation And Social Capital

Ліщинська Вікторія (Україна) Роль професійної сертифікації у формуванні та оцінюванні компетенцій економістів та менеджерів  / Lishchynska Victoria (Ukraine) Role of Professional Certification in the Formation and

Марченко Максим (Україна) Система оцінювання персоналу: досвід українського холдингу / Marchenko Maksym (Ukraine) Personnel Evaluation System: the Experience of Ukrainian Holdings

Нехорошева Людмила, Самойлов Михаил (Беларусь) Модернизация экономического и бизнес-образования на основе развития практико-ориентированной магистратуры / Nekhorosheva Ludmila, Samoilov Mikhail (Belarus) Modernization Of The Economic And Business Education On The Basis Of In Depth Training Master’s Degree Programs

Скібіцька Ліана  (Україна) Розвиток компетенції співробітників як профілактична антикризова стратегія підприємства / Skibitska Liana (Ukraine) Development of Staff Competence as a Preventive Crisis Strategy of Company

Скібіцький Олександр (Україна) Розвиток персоналу авіа-будівельних підприємств через інвестування в освіту / Skibitskiy Alexander (Ukraine) Staff Development of Aircraft Enterprises Through Investment in Education

Торопова Аліса  (Україна) Розвиток економічного мислення шляхом профорієнтаційної роботи з молоддю: досвід участі у міжнародних освітніх проектах / Toropova Alice  (Ukraine) The Development Of Economic Thinking Through Vocational Work With Youth: Experience In International Educational Projects

Bernard Elsman (Netherlands) Trends in Business and Education. Business Intelligence Software for Increase of the Practical Knowledge Level of StudentsБернард Елсман (Нідерланди) Тенденції в бізнесі та освіті. Програмне забезпечення Business Intelligence для підвищення практичного рівня знань студентів

Ganna Skytova (Ukraine) Revealing Managerial Competences of MBA Students  Using Belbin Role ProfileCкитьова Ганна (Україна) Виявлення управлінських компетенцій студентів МБА з використанням рольового профілю Белбіна

Olena Mykhailenko (Ukraine), Todd Blayone (Canada) Empowerment: the core concept for education, management and governance / Олена Михайленко (Україна), Тодд Блейон (Канада) Empowerment: Основна концепція для освіти, менеджменту та управління

divider2

Місце та роль наукових досліджень в економічній та бізнес-освіті: пошук джерел синергії
Place and role of research in economic and business education

divider2

Kuzmina-Merlino Irina (Latvia) Postgraduate Financial Management for Non-Financial Specialists: Teaching Methodology and Scientific Approach / Кузьміна-Мерліно Ірина (Латвія) Магістратура «Фінансовий менеджмент для нефінансових фахівців»: методики викладання та науковий підхід

Алакозова Поліна (Україна) Формування бізнес-моделі підприємства з використанням сучасних платформ: інновації, які трансформують бізнес / Alakozova Polina  (Ukraine) Creating A Business Model Through The Use Of Modern Platforms: Innovation That Transforms Business

Верба Вероніка, Востряков Олександр (Україна) Студентські консалтингові проекти для бізнесу: передумови успіху Verba Veronika, Vostryakov Oleksandr (Ukraine) Student Consulting Projects For Business: Conditions Of Success

Красномовець Вікторія (Україна) Місце та роль наукових досліджень в системі інноваційного навчання Krasnomovets Viktoriia (Ukraine) Place And Role Of Research In The Innovative Teaching

Носирєв Олександр (Україна) Синергетичні ефекти стимулювання діяльності промислових підприємств / Nosyriev Oleksandr (Ukraine) Synergetic Effect Of Stimulating Industrial Activities

divider2

Сучасні освітні технології підготовки фахівців з інноваційним типом мислення
The present-day educational training technologies

divider2

Азізова Катерина (Україна) Еволюція підходів до управління вищим навчальним закладом / Azizova Kateryna (Ukraine)  Evolution of  Approaches to Managing of Higher Educational Institutions

Банщиков Петро, Паздрій Віталій  (Україна) Сценарний підхід в управлінні тренінговою фірмою у підготовці фахівців з економіки підприємства / Peter G. Banshchikov,Vitaly Pazdry (Ukraine) The Scenario Approach in the Management of Training Company Within Training on Business Economics

Барабась Дмитро (Україна) Віртуальна практика: особливості та переваги / Barabas Dmitro (Ukraine) Virtual Practice: Features And Advantages

Батенко Людмила (Україна) Запровадження англомовних курсів і програм як ключовий напрям розвитку вищої школи в Україні / Batenko Liudmyla (Ukraine) English-Taught Courses And Programs Implementation As A Key Direction For Development Of Higher Education Institutions In Ukraine

Василькова Наталія, Єршова Вікторія, Кулага Ірина, Турчанінова Вікторія (Україна) Досвід організації та розвитку дистанційної освіти в країнах ЄС / Vasilkova Natalia, Yershova Viktoriа , Kulaga Iryna, Turchaninova Victoria (Ukraine) The Expeperience of EU Countries in Organization and Development of Distance Education

Гребешкова Олена, Гребешков Олексій (Україна) Впровадження інноваційних освітніх технологій в КНЕУ (результати опитування) / Grebeshkova Olena, Grebeshkov Alex (Ukraine) Implementation of Innovative Educational Technologies in KNEU (Survey Results)

Дурандіна Оксана (Україна) MISH як засіб індивідуалізаціїї освітнього процесу / Durandina Oksana (Ukraine) MISH As A Way Of Individualization Of The Education Process

Дяченко Максим, Махова Галина (Україна) Презентація групових проектів як форма проведення семінару / Diachenko Maksym, Mahova Galyna (Ukraine) Presentation Of Group Project As A Workshops’ Form

Захарова Ольга (Украина) Инновационные информационно-коммуникационные технологии в бизнесе и образовании / Olga Zakharova (Ukraine) Innovative information and communication technologies in business and education

Ілляшенко Сергій (Україна) Особливості підготовки фахівців в умовах інформатизації суспільства / Illyashenko Sergiy  (Ukraine) Features of Training of Specialists within Society Informatization

Кизенко Олена (Україна) Використання програмних продуктів Business Intelligence в подоланнi проблем практичної підготовки економістів Кизенко Елена (Ukraine) Use of TheBusiness Intelligence Software In Overcoming Problems of Practical Training of Economists

Кавтарадзе Медея, Ревуцкая Наталия (Грузия) Развитие академической мобильности студентов: опыт Грузии / Kavtaradze Medea, Revutska Nataliia (Georgia) Development of Students Academic Mobility: the Experience of Georgia

Кислицына Татьяна (Швейцария) Развитие возможностей трудоустройства студентов бакалаврата и магистратуры КНЭУ / Kyslytsyna Tetiana (Switzerland) Development of the employment opportunities of KNEU BA and MSc Students

Кулага Ірина (Україна) Організація та розвиток дистанційного навчання в українських ВНЗ / Kulaga Iryna (Ukraine) Organization And Development Of Distance Learning In Ukrainian Higher Educational Institutions

Кулага Ірина, Ткаченко Олена (Україна) Реалізація інноваційних підходів до організації освітнього процесу: досвід інституту бізнес-освіти / Kulaga Iryna, Tkachenko Olena (Ukraine) Implementation Of Innovative Approaches To The Education Process: Experience Of The Institute Of Business Education

Лопаткіна Ірина (Україна) Використання змішаного навчання у підготовці інноваційно орієнтованих фахівців на прикладі викладання неприкладних гуманітарних дисциплін / Lopatkina Iryna (Ukraine) Using A Mixed Training In Preparation Of An Innovation-Oriented Expert On Teaching Example Is Not Applied Humanities Disciplines

Мельник Оксана (Україна) Впровадження полікультурних освітніх технологій в економічній освіті / Melnyk Oksana (Ukraine) Implementation Multicultural Educational Technology In Economic Education

Оксенюк Катерина (Україна) Інноваційні тенденції розвитку сучасної вищої економічної освіти / Oksenjuk Kateryna (Ukraine) Innovative Trends in Modern Higher Economic Education

Паздрій Віталій (Україна) Бізнес-симуляція ViAL+: інноваційне навчання підприємництву / Pazdrii Vitalii Business Simulation ViAL+: An Innovative Entrepreneurship Education

Прохорова Єлєна (Україна) Виконання аналізу конкуренції на ринку певних продуктів або послуг на основі індивідуальних завдань студентів з дисциплін магістерської підготовки / Prokhorova Yeliena (Ukraine) Competition Analysis In The Product Or Service Market Based On Masters Students’ Individual Tasks

Рєпіна Інна (Україна) Сучасні інструменти інформатизації освітиRepina Inna (Ukraine) Modern Instruments Of Informatization Of Education

Тищенко Марія (Україна) Сучасні тенденції та форми забезпечення якості вищої освіти: транснаціональний контекстTishchenko Maria (Ukraine) Current Trends and Forms of Quality Assurance in Higher Education: Transnational Context

Чичкан-Хліповка Юлія, Осокіна Алла (Україна) Застосування прикладного інструментарію під час викладання дисципліни «Операційний менеджмент» / Chychkan-Khlipovka Juliya, Osokina Alla (Ukraine) Using The Applied Tools During Teaching of “Operations Management” Course

 Aleksandra Gąsior,  Tomasz Bernat (Польща)  Modern Educational Training Technologies

4 Comments

  1. Pingback: Digital Language Learning Ukraine | U. Pidzamecky, EILAB

  2. Pingback: І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інновації в бізнес-освіті» - Портал Інтернет-конференцій

  3. Pingback: Ukraine Conference Presentation 2015 | Desjardins, EILAB

  4. Pingback: Ukraine Conference Presentation 2015 | vanOostveen, EILAB

Добавить комментарий